img-terms-of-use_CZ.jpg

Právní podmínky

Editorem této webové stránky (dále „Webová stránka“) je:

SEB DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiées dle francouzského zákona se základním kapitálem 3 000 000 eur s registrovaným sídlem na adrese 4 Chemin du Petit Bois, 69130 ECULLY, zapsaná pod číslem B 016 950 842 RCS Lyon – Telefon: 0033 4 72 18 18 18; Fax: 0033 4 72 18 16 55

Šéfredaktorem (dále „Šéfredaktor“) této webové stránky je:

Gilles PELISSIER

Poskytovatelem hostingových služeb pro tyto Webové stránky je:

EOLAS, Société à Responsabilité Limitée dle francouzského zákona se základním kapitálem 228 988 eur s registrovaným sídlem na adrese 29 rue Sevran, 38000 GRENOBLE, zapsaná pod číslem B 382 198 794 RCS Grenoble – Telefon: 04 76 44 50 50; Fax: 04 76 44 00 41

Obecné informace o této webové stránce:

Tato webová stránka je majetkem SEB DEVELOPPEMENT se sídlem na adrese BP 172, 69134 Ecully cedex, Francie.

SEB DEVELOPPEMENT je součástí skupiny Groupe SEB. Groupe SEB znamená všechny společnosti přímo či nepřímo přidružené k SEB SA , 4 M, Chemin du Petit Bois, Cedex 69132 ECULLY – Telefon: 04 72 18 18 18; Fax: 04 72 18 16 55


Podmínky použití

1. Preambule

Před vstupem na tyto webové stránky si prosím pečlivě přečtěte Podmínky použití, které popisují obecné smluvní podmínky vztahující se k používání těchto Webových stránek. Tyto podmínky jsou dostupné pod odkazem Právní podmínky.

2. Přijetí podmínek použití

Přístupem na tyto Webové stránky nebo jejich používáním potvrzujete, že přijímáte tyto Podmínky použití, jakož i všechny podmínky v nich obsažené nebo odkazované.

Jestliže nebudete s povinnostmi vyplývajícími z těchto Podmínek použití nebo podmínek v nich obsažených souhlasit, ať už zcela či částečně, tyto Webové stránky nepoužívejte.

3. Změna webových stránek a podmínek použití

Čas od času můžeme změnit část obsahu nebo veškerý obsah těchto Webových stránek nebo Podmínek použití, a to bez upozornění. Vaší povinností je přečíst si a pravidelně kontrolovat Podmínky použití a veškeré odkazované podmínky, abyste zůstali neustále informováni o aktuálních podmínkách, které se na vás vztahují.

Používáním těchto Webových stránek po změně těchto Podmínek použití nebo těchto Webových stránek vyjadřujete souhlas se změnami.

4. Duševní vlastnictví

Výslovně souhlasíte s tím, že máme výhradní vlastnické právo v souvislosti s veškerými komponentami těchto Webových stránek včetně, avšak nikoli pouze, textů, fotografií, ilustrací, videa, audia, vzhledu, struktury, konceptů, ochranných známek, log, technických a grafických řešení, databází, softwaru a zdrojových kódů dostupných na těchto Webových stránkách nebo procházejících přes tyto Webové stránky.

Jakákoli reprodukce, prezentace, adaptace, změna, publikace, přenos, úprava, začlenění do jiných webových stránek, komerční využití nebo částečné či úplné opětovné použití těchto Webových stránek nebo jakýchkoli jejich prvků jakýmkoli způsobem a v prostřednictvím jakéhokoli média je přísně zakázáno.

Jakékoli neautorizované použití těchto Webových stránek, jejich obsahu nebo informací zde uvedených bude považováno za nelegální a stíháno dle ustanovení L. 335-2 francouzského zákona o duševním vlastnictví.

Stejná pravidla se týkají databází, které mohou být součástí těchto Webových stránek, a které jsou chráněny ustanoveními L. 341-1 a následujícími francouzského zákona o duševním vlastnictví. Jakákoli reprodukce či nabytí obsahu je odpovědností uživatele.

Toto ustanovení nemá omezující vliv na ostatní možné nároky vůči osobě zodpovědné za neautorizované použití těchto Webových stránek nebo jejich obsahu.

5. Odpovědnost a přístup k webovým stránkám

Veškerá data, informace a publikace přístupné na těchto Webových stránkách nebo dostupné ke stažení prostřednictvím těchto Webových stránek slouží pouze k informativním účelům a nejsou v žádném ohledu vyčerpávající. Nezaručujeme přesnost, kompletnost ani aktuálnost informací na těchto Webových stránkách. Informace na těchto Webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Tyto informace mohou být periodicky upravovány, přičemž změny budou zapracovány do nové verze.

Nemůžeme zaručit, že tyto Webové stránky budou bez vad nebo chyb, že budou zjištěné vady nebo chyby opraveny ani že tyto Webové stránky budou nepřetržitě či bezchybně fungovat a že budou kompatibilní se všemi typy zařízení.

Potvrzujete, že máte dovednosti, prostředky a zkušenosti nezbytné k používání těchto Webových stránek. Rovněž potvrzujete, že nesete plnou odpovědnost za zachování a ochranu integrity vašich dat, vašeho hardwaru a softwaru při přístupu na tyto Webové stránky.

My ani kterákoli společnost přidružená ke skupině GROUPE SEB neneseme odpovědnost za přímá či nepřímá poškození vzniklá v důsledku používání těchto Webových stránek, obsahu těchto Webových stránek nebo jakéhokoli jiného prvku nacházejícího se na serverech, na nichž jsou tyto Webové stránky hostovány.

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění přístup k těmto Webovým stránkám včetně, avšak nikoli pouze, obsahu, funkcí či časové dostupnosti změnit, ukončit, pozastavit nebo přerušit, a to z jakéhokoli důvodu a výhradně na základě vlastního uvážení. V případě nedostupnosti těchto Webových stránek nemůžeme být v žádném případě voláni k jakékoli odpovědnosti.

Vaše komentáře a návrhy týkající se těchto Webových stránek zasílejte prosím webmasterovi.

6. Důvěrnost

Osobní údaje poskytnuté nebo shromážděné prostřednictvím těchto Webových stránek jsou používány výhradně v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínkami použití a podléhají Zásadám ochrany osobních údajů uvedeným na těchto Webových stránkách.

7. Odkazy na jiné webové stránky

Tato webová stránka poskytuje přístup k jiným webovým stránkám prostřednictvím odkazů. Nejsme správcem odkazovaných webových stránek a nemůžeme kontrolovat jejich obsah. Proto také neneseme žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek ani za shromažďování a přenos osobních údajů, instalaci souborů cookies či podobné procesy.

8. Ochrana dat

Informace shromažďované na těchto Webových stránkách jsou zpracovávány orgánem pro kontrolu dat SEB DEVELOPPEMENT. V souladu s francouzským zákonem o ochraně osobních údajů („Loi Informatique et Libertés“) č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 ve znění zákona č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 byla tato webová stránka nahlášena Francouzskému úřadu na ochranu osobních údajů (CNIL).

Každá osoba, jejíž data jsou na těchto webových stránkách shromažďována a zpracovávána, má právo přistupovat k veškerým osobním údajům týkajícím se této osoby, požadovat jejich změnu nebo smazání, jakož i využít práva z legitimních důvodů odmítnout zpracování těchto osobních údajů. Chcete-li uplatnit tato práva, kontaktujte nás písemně na adrese:

SERVICE CONSOMMATEURS TEFAL

Groupe SEB ČR s.r.o
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8

9. O autorech

Design, tvorba, koordinace a produkce obsahu těchto webových stránek:agence-evolve.com